Villkor

Allmänt

Alla avtal som uppstår genom att vi accepterar beställningar som lagts hos oss omfattas av följande villkor och inga ändringar eller ändringar av eller ersättning av sådana villkor är bindande om vi inte uttryckligen har överenskommit skriftligt. I synnerhet kommer beställningar som lämnas på kundernas egna beställningsformulär att accepteras av oss endast under förutsättning och med uttrycklig förståelse för att våra skulder enbart ska bestämmas av dessa villkor och när vi accepterar och utför en sådan beställning anses vi inte på något sätt har ändrat eller förstorat våra skulder eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Fast sändning

Produkter som visas på webbplatsen som berättigade till schablonbelopp bestäms enbart av företaget. Listan över kvalificerade produkter kan ändras av företaget när som helst.

Alla produkter som är kvalificerade för schablonfrakt kommer inte att vara berättigade till denna kampanj om den totala kvantiteten av den produkten som beställs överstiger 10 lbs, antingen brutto- eller dimensionell vikt. Under sådana omständigheter skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för köpet.

Om flera rader köps måste alla produkter som köps vara berättigade till schablonfrakt för att schablonfrakt ska tillämpas på beställningen. Om någon av artiklarna inte är kvalificerade för schablonfrakt, anses hela kundvagnen inte vara kvalificerad för schablonfrakt. I så fall skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för köpet.

Produkter som är exkluderade från schablonfrakt inkluderar, men är inte begränsade till, artiklar med alla dimensioner som överstiger 2 meter, alla föremål som kräver en pall eller exportlåda för transport, farliga föremål (inklusive föremål med litiumjonbatterier) och tunga eller skrymmande föremål som t.ex. som stegar, skåp etc.

Fast frakt är endast tillgänglig för beställningar som görs på vår webbplats.

Beställningar

Produkter som visas på webbplatsen som kvalificerade för standardfrakt bestäms enbart av företaget. Listan över kvalificerade produkter kan ändras av företaget när som helst.

Alla produkter som är kvalificerade för standardfrakt kommer inte att vara kvalificerade för denna kampanj om den totala mängden av den produkten som beställs överstiger 15 lbs, antingen brutto- eller dimensionell vikt. Under sådana omständigheter skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för köpet.

Om flera rader köps måste alla produkter som köps vara kvalificerade för standardfrakt för att standardfrakt ska tillämpas på beställningen. Om någon av raderna är kvalificerade för standardfrakt, anses hela kundvagnen inte vara kvalificerad för standardfrakt. I så fall skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för köpet.

Produkter som exkluderas från standardfrakt inkluderar, men är inte begränsade till, artiklar med alla dimensioner som överstiger 2 meter, alla föremål som kräver en pall eller exportlåda för transport, farliga föremål (inklusive föremål med litiumjonbatterier) och tunga eller skrymmande föremål som t.ex. stegar, skåp etc.

Standardfrakt är endast tillgänglig för beställningar som görs på vår hemsida.

10% rabatt gäller endast på beställningar som görs via vår(a) webbplats(er); denna rabatt kan inte användas med formella offerter från Raptor Supplies. Rabatten gäller endast på produktpriser ex moms; inte kvalificerad för användning på frakt- och hanteringsavgifter. Kan inte kombineras med andra kampanjer eller rabatter. Denna kampanj kan ändras eller avbrytas av företaget när som helst utan föregående meddelande.

Priser och specifikationer

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller specifikationer, typer eller modeller av varor när som helst och alla varor säljs med förbehåll för priser och villkor som gäller vid leveransen. Vi ska inte tolka att en beställning och dess bekräftelse av oss har godkänts som en accept av oss av en sådan beställning till något särskilt pris. Priserna på varor gäller leverans fritt fabrik om inte annat uttryckligen anges.

Importlicenser

Kunden är ansvarig för att erhålla eventuella importlicenser och följa alla regler som reglerar tillträde av varorna till destinationslandet och för betalning av alla tullar, portavgifter och andra avgifter.

Leveransdatum

Eventuella leveransdatum som anges av oss är endast ungefärliga och inget ansvar kan accepteras för förlust, skada, skada eller utgifter till följd av någon försening i leveransen av någon som helst orsak och inte heller ska någon försening ge kunden rätt att avbryta en beställning eller att vägra att acceptera leverans.

Returnerade varor

Vi är inte skyldiga att acceptera retur av varor som levereras till kundernas beställningar. Om sådana varor accepteras för retur, förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift efter eget gottfinnande.

Avbeställning

Vi förbehåller oss rätten att göra avbokningsavgifter för alla beställningar som avbokas före leverans. Om varor har beställts enligt kundernas individuella specifikationer kan avbokningsavgiften bli betydande.

Förpackning

Om varor säljs förpackade kommer omfattningen av förpackningen och / eller skyddet enligt vårt gottfinnande, såvida inte kunden föreskriver särskild förpackning, i vilket fall en sådan förpackning debiteras extra.

Force majeure

Bör vi bli försenade i eller hindras från att leverera på grund av kriget av Guds handling civila störningar som kräver statliga eller parlamentariska restriktioner förbud eller antagande av något slag import- eller exportbestämmelser slår ut lockout handelstvist svårigheter att få arbetare eller material uppdelning av maskiner brandolycka eller någon annan av någon annan orsak som ligger utanför vår kontroll, har vi rätt att säga upp eller upphäva avtalet utan att ådra oss något ansvar för förlust eller skada som härrör från detta.

Data- och ingenjörstjänster

Vi tillhandahåller på begäran data och tekniska tjänster som rör applikation eller användning av produkter som tillhandahålls av oss. Vi tar inget ansvar och påtar oss inget ansvar för skador av något slag som uppstår vare sig direkt eller indirekt av någon person i eller genom antagande eller användning av sådana data eller tekniska tjänster helt eller delvis.

Betalning

Om inget annat särskilt avtalats, måste betalningen göras helt av kunden innan några varor skickas eller kunden måste öppna ett oåterkalleligt kreditbrev som måste läggas till en bekräftelse på att en London Bank ska nomineras av oss.

Titel

Om inte annat uttryckligen skriftligen har överenskommits av oss ska egendomen i de varor som vi tillhandahåller inte övergå till kunden förrän full betalning av köpeskillingen har gjorts utan risken ska övergå till kunden när vi levererar varan till kunden eller till en transportör eller annan borgensman för överföring till kunden. Fördelen och/eller intäkterna från kundens affärer med eller införlivande av varor enligt ovanstående äganderättsförbehåll ska hållas i förtroende för oss.

Tolkning

Alla avtal som härrör från en offert från oss ska i alla avseenden tolkas enligt och regleras av engelsk lag och kunden samtycker till att underkasta sig de exklusiva jurisdiktionerna för de engelska domstolarna i varje tvist eller skillnad av något slag som kan uppstå angående avtal.

Garanti

Vi garanterar att all ny utrustning som säljs av oss är fri från defekter i material eller utförande. Vårt ansvar enligt denna garanti är begränsat till att gottgöra delar eller delar som inom ett år från den dag då utrustningen levererades ny till kunden ska returneras till oss och som vi är nöjda med vid vår undersökning att ha varit defekta i material eller utförande. Inkluderat i denna garanti är kostnaderna för arbetskraft som vi ådrar oss vid tillverkning av sådana delar.

Denna garanti ges under förutsättning att:

 • a)Vi meddelas skriftligen inom fjorton dagar efter att sådana defekter uppträtt och utrustningen eller defekta delar återlämnas till så snart som rimligt praktiskt eller om detta inte är praktiskt tillgängligt för inspektion av oss
 • b) Utrustningen har enligt vår bedömning varit korrekt installerad och används normalt i enlighet med instruktionerna för installation och underhåll
 • c) Såvida inte prestandasiffror och prestandatoleranser har fastställts av köparen och godkänts av oss vid tidpunkten för beställning av utrustningen, är vi inte ansvariga i avsaknad av något defekt i material eller utförande för underlåtenhet att uppnå någon speciell prestanda
 • d) Om utrustningen enligt vår bedömning har ändrats, plockats isär reparerad manipulerad med försummad skadad eller använts på något sätt för att negativt påverka dess prestanda eller skick, är vi inte ansvariga för något fel som uppstår från dess användning
 • e) Vi ska inte hållas ansvariga för fel som uppstår på grund av användning av reservdelar eller reservdelar som inte är godkända eller rekommenderade av oss
 • f)All utrustning eller defekt del som ersätts av oss blir vår egendom.
 • g) Beslutet om att reparera eller byta ut en defekt del under garantianspråk ska vara efter vårt gottfinnande
 • h) Alla delar som behöver bytas ut på grund av normalt slitage är undantagna från denna garanti
 • i) Transport till våra verk av all utrustning eller delar som returneras till oss under ett garantianspråk ska vara sökandens ansvar och bekostnad
 • j) Vi tar inget ansvar för förlust eller skada, hur som helst som orsakas av kunders varor medan sådana varor är på väg till eller från oss själva eller i besittning av eller på väg till eller från våra agenter
 • k) Vi lämnar ingen garanti för utrustning som tillhandahålls av oss förutom den föregående garantin och utan att det påverkar det ovanståendes allmängiltighet ska vi inte hållas ansvariga vare sig i kontrakt eller på annat sätt för eventuella defekter i varorna eller för eventuell skada eller skada som härrör från sådana defekter eller från något arbete som utförts i samband med detta och vi ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon följdförlust eller skada som uppstått, inklusive förlust av användning förlust av kontrakt eller förlust av vinst. Vårt ansvar ska inte i något fall överstiga värdet av varor i förhållande till vilket kravet görs
 • l)Köparen erkänner att utrustningen säljs till honom mot betalning av priset och för att köparens del åtar sig att
  • observera all försiktig handelspraxis i samband med installation och användare så att utrustningen inte används när den är i osäkra skick av någon anledning
  • se till att utrustningen är inkorporerad i annan utrustning att sådan annan utrustning är i gott skick och att sådan inkorporering är i enlighet med vad tillverkaren skulle kräva
  • se till att användarna av utrustningen får tillräcklig information om sina skyldigheter i förhållande till utrustningen
  • följa lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen med ändringar då och då i förhållande till den levererade utrustningen

så att vi inte ska vara ansvariga i något avseende till följd av köparens underlåtenhet att följa villkoren a) till d) anges ovan

Ovanstående garanti gäller utan att det påverkar köparnas lagstadgade rättigheter

Europeiska distansförsäljningsdirektivet (DSD)

Kunder som köper av oss på sätt som definieras i DSD som "distansförsäljning" och som är privatpersoner enligt definitionen av DSD har rätt att inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av varor och utan anledning att avbryta sin beställning och att få tillbaka det pris de har betalat. Kunder måste returnera varorna på deras bekostnad och varorna måste anlända till våra lokaler i nyskick och i originalförpackning.

Denna rätt till annullering gäller inte produkter som tillverkats i specialbeställning och identifierats som sådana av oss för kunden vid beställningstillfället.

Begränsning av produktanvändning

Följande termer belyser användningen av produkter vid köp från RAPTOR SUPPLIES.


Begränsning av produktanvändning

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.