ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

Alla kontrakt som uppstår på grund av att vi accepterar beställningar som görs hos oss är föremål för följande villkor och inga variationer eller modifieringar av eller ersättning för sådana villkor är bindande såvida vi inte uttryckligen har godkänt det skriftligen. Särskilt beställningar som skickas på kundernas egna beställningsformulär kommer att accepteras av oss endast under förutsättning och med en uttrycklig förståelse för att våra skulder ska bestämmas enbart av dessa villkor och när vi accepterar och utför en sådan beställning anses vi inte har på något sätt ändrat eller utvidgat våra skulder eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Priser och specifikationer

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller specifikationer, typer eller modeller av varor när som helst och alla varor säljs med förbehåll för priser och villkor som gäller vid leveransen. Vi ska inte tolka inlämnandet av en order och dess bekräftelse av oss som ett godtagande av oss av en sådan beställning till något särskilt pris. Priserna på varor gäller leverans fritt fabrik om inte annat uttryckligen anges.

Importlicenser

Kunden är ansvarig för att erhålla eventuella importlicenser och följa alla regler som reglerar tillträde av varorna till destinationslandet och för betalning av alla tullar, portavgifter och andra avgifter.

Leveransdatum

Alla leveransdatum som vi anger är endast ungefärliga och inget ansvar kan godtas för skador på förluster eller utgifter som uppstår till följd av leveransförsening från någon orsak och inte heller försenar rätten till kunden att avbryta en beställning eller att vägra att acceptera leveransen.

Returnerade varor

Vi är inte skyldiga att acceptera retur av varor som levereras till kundernas beställningar. Om sådana varor accepteras för retur, förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift efter eget gottfinnande.

Avbeställning

Vi förbehåller oss rätten att göra avbokningsavgifter för alla beställningar som annulleras före leverans. Om varor har beställts enligt kundernas individuella specifikationer kan avbokningsavgiften vara betydande.

Förpackning

Om varor säljs förpackade kommer omfattningen av förpackningen och / eller skyddet enligt vårt gottfinnande, såvida inte kunden föreskriver särskild förpackning, i vilket fall en sådan förpackning debiteras extra.

Force majeure

Bör vi bli försenade i eller hindras från att leverera på grund av kriget av Guds handling civila störningar som kräver statliga eller parlamentariska restriktioner förbud eller antagande av något slag import- eller exportbestämmelser slår ut lockout handelstvist svårigheter att få arbetare eller material uppdelning av maskiner brandolycka eller någon annan av någon annan orsak som ligger utanför vår kontroll, har vi rätt att säga upp eller upphäva avtalet utan att ådra oss något ansvar för förlust eller skada som härrör från detta.

Data- och ingenjörstjänster

Vi tillhandahåller på begäran data- och ingenjörstjänster som rör applikationen eller användningen av produkter som tillhandahålls av oss. Vi kommer inte att vara ansvariga och tar inget ansvar för skador av något slag direkt eller indirekt av någon person i eller genom antagande eller användning av sådana data eller tekniska tjänster helt eller delvis.

Betalning

Om inget annat särskilt avtalats, måste betalningen göras helt av kunden innan några varor skickas eller kunden måste öppna ett oåterkalleligt kreditbrev som måste läggas till en bekräftelse på att en London Bank ska nomineras av oss.

Titel

Om inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits av oss ska egendomen i de varor vi levererar inte övergå till kunden förrän full betalning av köpeskillingen har gjorts, men risken kommer att övergå till kunden när vi levererar varorna till kunden eller till en transportör eller annan rättsinnehavare i syfte att överföra till kunden. Fördelarna och / eller intäkterna från kundens affärer med eller införlivande av varor till ovanstående äganderättsförbehåll ska hållas i förtroende för oss.

Tolkning

Alla avtal som härrör från en offert från oss ska i alla avseenden tolkas enligt och regleras av engelsk lag och kunden samtycker till att underkasta sig de exklusiva jurisdiktionerna för de engelska domstolarna i varje tvist eller skillnad av något slag som kan uppstå angående avtal.

Garanti

Vi garanterar att all ny utrustning som säljs är fri från defekter i material eller utförande. Vårt ansvar enligt denna garanti är begränsat till att gottgöra alla delar eller delar som inom ett år från det datum då utrustningen levererades ny till kunden återlämnas till oss och som vi är nöjda vid vår undersökning att ha varit defekta i material eller utförande. Inkluderat i denna garanti är kostnaderna för arbetskraft som vi ådrar oss för att ta fram en sådan del eller delar.

Denna garanti ges under förutsättning att:

a) Vi meddelas skriftligen inom fjorton dagar efter det att sådana defekter uppträder och utrustningen eller defekta delar återlämnas så snart det är rimligt praktiskt eller om detta inte är praktiskt gjort tillgängligt för inspektion av oss

b) Utrustningen är enligt vår bedömning korrekt installerad och används normalt i enlighet med instruktionerna för installationens drift och underhåll

c) Om inte köparens prestandasiffror och prestationstoleranser har fastställts och som vi har kommit överens om vid tidpunkten för beställning av utrustningen, är vi inte ansvariga i avsaknad av material- eller tillverkningsfel för underlåtenhet att uppnå någon särskild prestanda

d) Om utrustningen enligt vår bedömning har förändrats tagit isär repareras manipuleras med försummat skadad eller används på något sätt så att det påverkar dess prestanda eller tillstånd negativt, är vi inte ansvariga för något fel som uppstår till följd av dess användning

e) Vi ansvarar inte för fel som uppstår genom användning av reservdelar eller reservdelar som inte är auktoriserade eller rekommenderade av oss

f) All utrustning eller defekt del som ersätts av oss blir vår egendom

g) Beslutet om att reparera eller byta ut en defekt del enligt garantianspråket är enligt vårt gottfinnande.

h) Undantagna från denna garanti är alla delar som behöver bytas ut på grund av normalt slitage

i) Transport till våra arbeten av utrustning eller delar som returneras till oss i enlighet med ett garantianspråk är ansvaret för och på bekostnad av käranden

j) Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakats av kundernas varor medan sådana varor är i transit till eller från oss själva eller i besittning av eller i transit till eller från våra agenter

k) Vi ger ingen garanti med avseende på utrustning som levereras av oss förutom ovanstående garanti och utan att det påverkar det allmänna av det föregående kommer vi inte vara ansvariga vare sig i avtal eller på annat sätt med avseende på några defekter i varorna eller från någon skada förlust eller skada som härrör från sådana brister eller från något arbete som görs i samband med detta och vi kommer inte under några omständigheter att vara ansvariga för någon följdförlust eller skada, inklusive förlust av användningsförlust av kontrakt eller förlust av vinst. Vårt ansvar ska under inga omständigheter överstiga värdet på varorna i förhållande till vilket anspråket görs

l) Köparen bekräftar att utrustningen säljs till honom mot betalning av priset och för åtagandet från köparens del att

  • observera all försiktig handelspraxis i samband med installation och användare så att utrustningen inte används när den är i osäkra skick av någon anledning
  • se till att utrustningen är inkorporerad i annan utrustning att sådan annan utrustning är i gott skick och att sådan inkorporering är i enlighet med vad tillverkaren skulle kräva
  • se till att användarna av utrustningen får tillräcklig information om sina skyldigheter i förhållande till utrustningen
  • följa lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen med ändringar då och då i förhållande till den levererade utrustningen

så att vi inte kommer att hållas ansvariga i något avseende till följd av köparens underlåtenhet att följa ovanstående villkor a) till d)

Ovanstående garanti gäller utan att det påverkar köparnas lagstadgade rättigheter

EUROPEISKT FÖRSÄLJNINGSDIREKTIV (DSD) 97/7 / EG

Kunder som köper från oss på sätt som definieras i DSD som 'distansförsäljning' och som är privatpersoner enligt DSD har rätt inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna och utan anledning att annullera sin beställning och att få tillbaka det pris de har har betalat. Kunder måste returnera varorna på deras bekostnad, och varorna måste anlända till våra lokaler i ett nytt skick och i originalförpackningen.

Denna rätt till annullering gäller inte produkter som tillverkats i specialbeställning och identifierats som sådana av oss för kunden vid beställningstillfället.