Villkor

General

Alla kontrakt som härrör från accepBeställningar som görs hos oss omfattas av följande villkor och inga ändringar eller modifieringar av eller ersättning av sådana villkor är bindande såvida vi inte uttryckligen har godkänt det skriftligen. Särskilt beställningar som lämnas på kunders egen beställningchase beställningsblanketter kommer att vara accepav oss endast på villkor och med den uttryckliga förståelsen att våra skulder endast ska bestämmas av these Allmänna villkor och i accepgenom att utföra en sådan order ska vi anses inte på något sätt ha ändrat eller utökat våra ansvarsområden eller förpliktelser som fastställts av these Allmänna villkor.

Fast sändning

Produkter som visas på webbplatsen som berättigade till schablonbelopp bestäms enbart av företaget. Listan över kvalificerade produkter kan ändras av företaget när som helst.

Alla produkter som är berättigade till schablonfrakt kommer inte att vara berättigade till denna kampanj om den totala mängden av den produkten som beställs överstiger 10 lbs, antingen brutto- eller dimensionell vikt. Under sådana omständigheter skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för purchase.

Om flera rader är purchased, alla produkter är purchased måste vara berättigad till schablonbelopp för att schablonbelopp ska tillämpas på beställningen. Om någon av raderna inte är kvalificerad för schablonfrakt, anses hela kundvagnen inte vara kvalificerad för schablonfrakt. I så fall skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla på purchase.

Produkter som är exkluderade från schablonfrakt inkluderar, men är inte begränsade till, artiklar med alla dimensioner som överstiger 2 meter, alla föremål som kräver en pall eller exportlåda för transport, farliga föremål (inklusive föremål med litiumjonbatterier) och tunga eller skrymmande föremål som t.ex. som stegar, skåp etc.

Fast frakt är endast tillgänglig för beställningar som görs på vår webbplats.

Beställningar

Produkter som visas på webbplatsen som kvalificerade för standardfrakt bestäms enbart av företaget. Listan över kvalificerade produkter kan ändras av företaget när som helst.

Alla produkter som är kvalificerade för standardfrakt kommer inte att vara berättigade till denna kampanj om den totala kvantiteten av den produkten som beställs överstiger 15 lbs, antingen brutto- eller dimensionell vikt. Under sådana omständigheter skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla för purchase.

Om flera rader är purchased, alla produkter är purchased måste vara berättigad till Standardfrakt för att Standardfrakt ska tillämpas på beställningen. Om någon av raderna är kvalificerade för standardfrakt, anses hela kundvagnen inte vara kvalificerad för standardfrakt. I så fall skulle Economy- eller Expressfraktpriser gälla på purchase.

Produkter som exkluderas från standardfrakt inkluderar, men är inte begränsade till, artiklar med alla dimensioner som överstiger 2 meter, alla föremål som kräver en pall eller exportlåda för transport, farliga föremål (inklusive föremål med litiumjonbatterier) och tunga eller skrymmande föremål som t.ex. stegar, skåp etc.

Standardfrakt är endast tillgänglig för beställningar som görs på vår hemsida.

10% discount är endast tillämpligt på beställningar som görs via vår(a) webbplats(er); detta discount kan inte användas med formella offerter från Raptor Supplies. Discount gäller endast för produktpriser exkl. moms; inte kvalificerad för användning på frakt- och hanteringsavgifter. Kan inte kombineras med några andra kampanjer eller discounts. Denna kampanj kan vara amended eller annullerad av företaget när som helst utan föregående meddelande.

Priser och speccifikationer

Vi förbehåller oss rätten att ändra alla priser eller specifieringar, typer eller modeller av varor när som helst och alla varor säljs under förutsättning att priser och villkor gäller vid leveranstillfället. Vi ska inte tolka införandet av en order och dess erkännande av oss som ett accepav oss av en sådan beställning till ett visst pris. Priserna på varor är i respect av leverans fritt fabrik om inte annat uttryckligen anges.

Importlicenser

Kunden kommer att vara ansvarig för att skaffa eventuella importlicenser och följa alla bestämmelser som styr admissien av varorna in i avstängningslandetinaoch för betalning av alla tullavgifter, hamnavgifter och andra avgifter.

Leveransdatum

Eventuella leveransdatum som anges av oss är endast ungefärliga och inget ansvar kan tas utcepför eventuella förlustskador, skador eller utgifter till följd av förseningar i leveransen, oavsett orsak, och inte heller ska något försening berättiga kunden att annullera en beställning eller att vägracept leverans.

Returnerade varor

Vi är inte skyldiga att ageracept retur av levererade varor till kunders beställningar. Där sådana varor är accepVid retur förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift efter eget gottfinnande.

Avbeställning

Vi förbehåller oss rätten att ta ut avbokningsavgifter för alla beställningar som avbokas före leverans. Där varor har beställts till kunders individ specmeddelanden, kan avbokningsavgiften vara substantial.

Förpackning

Om varor säljs förpackade kommer omfattningen av förpackningen och/eller skyddet att vara efter vårt gottfinnande om inte kunden bestämmer special packning, i vilket fall sådan packning kommer att debiteras extra.

Force majeure

Ska vi bli försenade eller sidrevented från att göra leverans på grund av Act of God krig civila störningar rekvirera regeringen eller parlamentetamentära restriktioner förbud eller antagande av något slag import- eller exportbestämmelser strejk lockout handelstvist svårighet att få tag på arbetare eller material haveri av maskiner brandolycka eller någon annan orsak som helst utanför vår kontroll har vi friheten att häva eller avbryta avtalet utan att ådra oss något ansvar för eventuell förlust eller skada som uppstår därav.

Data- och ingenjörstjänster

Vi tillhandahåller på begäran data och ingenjörstjänster relaterade till tillämpningen eller användningen av produkter som tillhandahålls av oss. Vi kommer inte att vara ansvariga och tar inte på oss något som helst ansvar för skador av något slag som uppstår antingen direkt eller indirekt av någon person i eller genom adotptipå eller användning av sådana data eller tekniska tjänster helt eller delvis.

Betalning

Om inte annat specom överenskommet måste betalningen göras i sin helhet av kunden innan några varor skickas eller så måste kunden öppna en irrevokabel Letter of Credit som måste läggas bekräftelse på en London Bank för att vara nominaav oss.

Titel

Såvida inte annat uttryckligen skriftligen har överenskommits av oss ska egendomen i de varor som tillhandahålls av oss inte övergå till kunden förrän full betalning av ersättningenchase pris har gjorts men risken ska övergå till kunden när vi levererar varan till kunden eller till a carrier eller annan borgenär i syfte att överförassividare till kunden. Förmånen och/eller intäkterna från kundens affärer med eller införlivande av varor till ovanstående äganderättsförbehåll ska förtroendes åt oss.

Tolkning

Varje avtal som härrör från en offert från oss ska i allt avsespects tolkas enligt och regleras av engelsk lag och kunden agrees att underkasta sig den exklusiva jurynsdiengelska domstolar i varje tvist eller skillnad av något slag som kan uppstå angående avtalet.

Garanti

Vi garanterar att all ny utrustning som säljs av oss är fri från defekter i material eller utförande. Vårt ansvar enligt denna garanti är begränsat till att ersätta alla delar eller delar som inom ett år från det datum då utrustningen levererades ny till kunden returneras till oss och som vi är nöjda vid vår exameninaatt ha varit defekt i material eller utförande. Inkluderat i denna garanti är kostnaderna för arbetskraft som vi ådrar oss för att tillverka en sådan del eller delar.

Denna garanti ges under förutsättning att:

 • a) Vi är nrtifskriftligen inom fjorton dagar efter att sådana defekter uppträtt och utrustningen eller defekta delar återlämnas till så snart som rimligen är praktiskt möjligt eller om detta inte är praktiskt tillgängligt förspection av oss
 • b) Utrustningen har enligt vår bedömning installerats korrekt och normalt använts i enlighet med instruktionerna för installation och underhåll
 • c) Såvida inte prestandasiffror och prestandatoleranser har fastställts av purchaser och överenskomna av oss vid tidpunkten för beställning av utrustningen ska vi inte hållas ansvariga i avsaknad av några defekter i material eller utförande för underlåtenhet att uppnå någon speciell prestanda
 • d) Om utrustningen enligt vår bedömning har ändrats tagits isär repareras, manipulerats med försummad skada eller använts på något sätt för att påverka dess prestanda eller skick kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel som uppstår vid användning
 • e) Vi ansvarar inte för fel som uppstår vid användning av reserv- eller reservdelar som inte är authorär rekommenderad eller rekommenderad av oss
 • f) All utrustning eller defekt del som ersätts av oss ska bli vår egendom
 • g) Beslutet om huruvida en defekt del ska repareras eller bytas ut under garantianspråk ligger på vårt gottfinnande.
 • h) Undantagna från denna garanti är alla delar som behöver bytas ut på grund av normalt slitage
 • i) Transport till våra arbeten av utrustning eller delar som returneras till oss under garantikrav är ansvariga för och på bekostnad av bekräftaren
 • j) Vi accept inget ansvar för förlust eller skada, hur som helst orsakad av kunders varor medan sådana varor är på väg till eller från oss själva eller i ägossipå eller på väg till eller från våra agenter
 • k) Vi ger ingen garanti i respect av utrustning som tillhandahålls av oss except den föregogaranti och utan att det påverkar generalföregoVi har inget ansvar vare sig i kontrakt eller på annat sättspect av eventuella defekter i varorna eller från någon skada förlust eller skada som härrör från sådana defekter eller från något arbete som utförts i samband med dessa och vi ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon följdförlust eller skada som uppstått, inklusive eventuell förlust av användning förlust av kontrakt eller utebliven vinst. Vårt ansvar ska inte i något fall överstiga värdet av varor i förhållande till vilket kravet görs
 • l) Den purchaser erkänner att utrustningen säljs till honom mot betalning av priset och åtagandet av den del av köpetchaser till
  • observera all försiktig handelspraxis i samband med installation och användare så att utrustningen inte används när den är i osäkra skick av någon anledning
  • se till att utrustningen är inkorporerad i annan utrustning att sådan annan utrustning är i gott skick och att sådan inkorporering är i enlighet med vad tillverkaren skulle kräva
  • se till att användarna av utrustningen får tillräcklig information om sina skyldigheter i förhållande till utrustningen
  • följa lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen amefrån tid till annan i förhållande till den utrustning som levereras

så att vi inte ska vara ansvariga i någon respect som ett resultat av purchasers underlåtenhet att iaktta villkoren a) till d) anges ovan

Föregogarantin ges utan att det påverkar tillämpningen av purchasers lagstadgade rättigheter

Europeiska distansförsäljningsdirektivet (DSD)

Kunder som köper av oss med medel som definieras i DSD som "distansförsäljning" och som är privatpersoner enligt definitionen av DSD har rätt att inom 7 arbetsdagar från mottagandet av varor och utan anledning annullera sin beställning och få tillbaka det pris de har betalat. Kunderna ska returnera varorna på egen bekostnad och varorna ska anlända till vår premiser i nyskick och i sitt ursprunginaJag förpackar.

Denna ångerrätt gäller inte produkter tillverkade till special ordning och idtifsom sådan av oss till kunden vid beställningstillfället.

Begränsning av produktanvändning

Följande villkor highlight användningen av produkter vid köp från RAPTOR SUPPLIES.


Begränsning av produktanvändning

Kontakt

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07 till 30.